TURUN SEUDUN AGILITYURHEILIJAT ry:n SÄÄNNÖT

 

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

 • Yhdistyksen nimi on Turun Seudun Agilityurheilijat ja sen kotipaikka on Lieto.
 • Yhdistys voi pyrkiä jäsenyhdistykseksi tarkoituksensa ja toimintansa mukaisiin yhdistyksiin kuten Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben r.y:hyn ja sen alaisiin yhdistyksiin tai liittoihin. Yhdistys voi tarvittaessa liittyä myös valtakunnallisiin urheilujärjestöihin tai -liittoihin.
 • Yhdistyksen kielenä on suomi.

 

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

 • Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää Varsinais-Suomen alueella koiranomistajien keskuudessa agility-urheilua ja koiraharrastusta.

  Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi
  - järjestää koirien agility- ja tottelevaisuuskoulutusta sekä muuta tarpeelliseksi katsomaansa vastaavaa toimintaa.
  - hankkia toimintaan tarvittavia välineitä
  - järjestää agilitykilpailuja, -näytöksiä, -kursseja ja muuta vastaavaa toimintaa.
  - järjestää tottelevaisuuskokeita tai muuta vastaavaa toimintaa

  - julkaista omaa tiedotuslehteä

  - harjoittaa nuorisotoimintaa
  - toimia yhdessä muiden agilityä harrastavien yhdistysten ja harrastajien kanssa sekä ylläpitää yhteyksiä muihin koirayhdistyksiin

   

 • Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianmukaisen luvan
  - ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
  - järjestää kilpailuja, kokeita, näyttelyitä ja näytöksiä
  - järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia
  - omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
 • Yhdistyksen tarkoituksena ei saa olla voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen yhdistyksen toimintaan osallistuville.

 

3 § JÄSENET

 • Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja sen säännöt ja säädökset. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen johtokunta. Yksityinen henkilö voi olla varsinainen, nuoriso-, perhe-, ainais-, kannatus- tai kunniajäsen. Perhejäseneksi voi liittyä henkilö ruokakunnasta, josta joku on yhdistyksen varsinais- tai ainaisjäsen. Jäsen on nuorisojäsen sen kalenterivuoden loppuun jolloin täyttää 18 vuotta. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.
 • Yhdistyksen johtokunnan ehdotuksesta voidaan kunniajäseneksi kutsua henkilöitä, joille yhdistys tahtoo osoittaa erikoista kunnioitusta ja kiitollisuutta. Ehdotus alistetaan yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi, jolloin päätökseen vaaditaan vähintään kolme neljäsosa (3/4) annetuista äänistä.
 • Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

4 § LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU

 • Varsinaiselta-, kannatus-, nuoriso- ja perhejäseneltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää kevätkokous. Ne voivat olla erisuuruiset eri jäsenryhmille.
 • Jäsen voi myös suorittaa kertakaikkisena jäsenmaksuna ainaisjäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää kevätkokous.
 • Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

 

5 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

 • Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
 • Johtokunta voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä tai toiminut yhdistyksen sääntöjen vastaisesti.
 • Erotetulla jäsenellä on oikeus valittaa johtokunnan erottamispäätöksestä lähettämällä johtokunnalle yhdistyksen kokoukselle osoitettu kirjallinen valitus 14 vrk:n kuluessa johtokunnan erottamispäätöksen tiedoksisaamisesta. Tällöin erottamispäätös käsitellään seuraavassa yhdistyksen kokouksessa, jolloin päätöksen tulee saada 2/3 annetuista äänistä tullakseen voimaan.
 • Jäsen joka ei ole suorittanut jäsenmaksua kuluvan vuoden maaliskuun loppuun mennessä katsotaan johtokunnan päätöksellä eronneeksi. Mikäli hän haluaa jatkaa jäsenyyttään suorittaa hän liittymismaksun ja jäsenmaksun.

 

6 § JOHTOKUNTA

 • Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan syyskokouksessa valittu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut kuusi (6) muuta jäsentä, joista erovuorossa on kolme (3) vuosittain.
 • Johtokunta valitsee keskuudestaan tai sen ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
 • Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii.
 • Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään neljä (4) johtokunnan jäsentä on läsnä ja yhden näistä tulee olla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
 • Kaikki äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
 • Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.
 • Jos joku läsnä olevista vaatii, tulee vaalin tapahtua suljettuna lippuäänestyksenä.
 • Johtokunnalla on oikeus ottaa tai erottaa muita toimihenkilöitä.
 • Johtokunnan tehtävänä on edustaa yhdistystä, tehdä sitoumuksia, kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta, valvoa yhdistyksen ja sen jäsenten toimintaa, pitää jäsenluetteloa, sääntöjen mukaisesti hoitaa yhdistyksen asioita sekä vastata yhdistyksen varojen hoidosta. Johtokunnalla on myös tiedotusvelvollisuus jäsenille.

 

7 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

 • Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja kukin erikseen tai sihteeri yhdessä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa.

 

8 § TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

 • Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
 • Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään tammikuun 20. päivä, joiden on palautettava tilit oman lausuntonsa ohella johtokunnalle ennen helmikuun 15. päivää.

 

9 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

 • Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle johtokunta.
 • Kirjallinen kokouskutsu on toimitettava viimeistään 10 päivää ennen kokousta postittamalla tai ilmoittamalla siitä seuran lehdessä tai seuran ilmoitustaululla.
 • Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltäviksi tulevat asiat.

 

10 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

 • Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
 • Kevätkokous pidetään maalis-huhtikuun aikana ja syyskokous loka- marraskuun aikana.
 • Ylimääräisen kokouksen kutsuu koolle johtokunta, jos se katsoo sen tarpeelliseksi tai jos 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti johtokunnalta vaatii, jolloin kokous on pidettävä kuukauden kuluessa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella 16 vuotta täyttäneellä jäsenellä yksi ääni. Kokouksissa ei voida käyttää valtakirjaa.
 • Yhdistyksen kokouksen päätökset tehdään äänten enemmistöllä paitsi päätettäessä näiden sääntöjen 12 §:ssä mainituista asioista.
 • Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.
 • Jos joku läsnä olevista vaatii, tulee vaalin/ äänestyksen tapahtua suljettuna lippuäänestyksenä.

 

11 § VARSINAISET KOKOUKSET

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Hyväksytään kokouksen esityslista
 • Esitetään tilinpäätös, johtokunnan laatima toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille.
 • Päätetään liittymis-ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle.
 • Käsitellään kokouskutsussa mainitut, johtokunnan esittämät tai yhdistyksen jäsenten viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta johtokunnalle kirjallisesti esittämät asiat.
 • Kokouksen päättäminen

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Hyväksytään kokouksen esityslista
 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio seuraavalle kalenterivuodelle.
 • Valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä muut jäsenet erovuoroisten tilalle.
 • Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 • Käsitellään kokouskutsussa mainitut, johtokunnan esittämät tai yhdistyksen jäsenten viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta johtokunnalle kirjallisesti esittämät asiat.
 • Kokouksen päättäminen

 

12 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

 • Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta käsitellään kahdessa (2) vähintään kahden (2) kuukauden väliajalla toisistaan seuraavissa kokouksissa, joista toisen on oltava joko syys- tai kevätkokous, ja sääntöjen muutoksen tai purkamispäätöksen pätevyyteen vaaditaan, että kummassakin kokouksessa sitä kannattaa vähintään kolme neljäsosa (3/4) annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
 • Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen perustamistarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

13 § MUUT SÄÄNNÖT

 • Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä
 • Tarpeen vaatiessa voi yhdistyksen kokous näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa vahvistaa noudatettaviksi yhdistyksen sisäistä toimintaa koskevia säädöksiä.

TSAU RY:N JÄSENEN KILPAILUEDUSTAMINEN (muutettu syyskokouksen 2016 jälkeen)

Tämä on Turun Seudun Agilityurheilijat ry:n sääntöjen 13 § 2. kohdan tarkoittama sisäistä toimintaa koskeva säädös, jonka tarkoitus on antaa selventävät ohjeet jäsenen edustamisessa kilpailuissa ja edustusasun käytöstä.

Säädöksen tarkoitus on luoda yhtenäinen käytäntö kilpailuedustamiseen liittyviin asioihin ja täyttää yhdistyksen yhteistyökumppanien näkyvyystavoitteet.

1. TSAU ry:n aktiivijäsen edustaa yhdistystä kaikissa virallisissa ja epävirallisissa agilitykilpailuissa. Aktiivijäseneksi katsotaan henkilö, jolla on harjoitteluoikeus TSAU ry:n harjoittelukentillä. Harjoitteluoikeuden edellytyksenä on jäsenyyden lisäksi maksettu harjoittelupaikkamaksu. Lisäksi jäsenen Suomen Agilityliiton lisenssissä pitää olla merkintä siitä, että edustettava yhdistys on Turun Seudun Agilityurheilijat ry.

2. Joukkuekilpailussa Tsaun edustajat valitaan johtokunnan erikseen määrittelemän pisteytyksen mukaan paremmuusjärjestyksessä. Pisteytyksen muodostuminen kullekin vuodelle julkaistaan viimeistään arvokisoja edeltävän vuoden joulukuussa. Johtokunnalla on oikeus nimittää joukkueeseen edustaja myös muun painavan perusteen mukaan ohi pisteytystilaston.

Joukkuekilpailussa TSAU ry:n lisenssillä kilpaileva jäsen, jota ei ole valittu joukkueeseen, voi kirjallisesti anoa johtokunnalta edustusvapautta

3. TSAU ry:llä treenavan koiran kilpaileminen agilityn arvokilpailuissa (MM-karsinnat, SM-, PM- ja MM-kilpailut, piirimestaruuskilpailut tms.) jonkun eri seuran jäsenen ohjattavana edellyttää johtokunnan erillistä päätöstä.

4. Yhdistystä edustavan henkilön on käytettävä yhdistyksen edustusasua kilpailuissa, joista yhdistys maksaa edustamiskorvauksia. Yhdistys toimittaa riittävän edustusasun kilpailijalle yhdistyksen kustannuksella. Tähän asuun ei saa kiinnittää sellaisten yritysten mainoksia tai logoja, jotka kilpailevat TSAU ry:n virallisten yhteistyökumppanien kanssa. Muutoinkin edustusasun (tai muun asustuksen, joka tukee seuran värejä) käyttäminen on suotavaa yhdistyksen näkyvyyden lisäämiseksi.

Johtokunnan päätökset: Tsaun talkoopisteet 2018

Agilitykilpailut järjestetään talkoovoimin ja muiden maksujen lisäksi toivotaan, että kaikki kantaisivat kortensa kekoon seuran hyväksi. Työmäärä on muutettu pisteiksi, jolloin määrää on helpompi seurata. Pistemäärät on laskettu siten, että ne jakaisivat koko kalenterivuoden kilpailujen järjestämistä, kun jokainen suorittaa oman osuutensa.

Jäsenten, jotka treenaavat TSAUn tiloissa, talkoopistemäärät:

Viralliset kilpailut:

7 pistettä – kaikki harjoittelijat (ryhmässä ja itsenäisesti harjoittelevat)

5 pistettä - kouluttajat

0 pistettä - jäsen, joka ei harjoittele, alkeis-, pentu- ja jatkokurssilaiset tai kahta ryhmää vetävä kouluttaja

Epäviralliset kilpailut:

1 piste - kaikki jäsenet

 

Pisteitä kertyy kisapäivästä 0,75-1,25 per vuoro. Työntekijälistoissa on kirjattuna tuo pistemäärä.

Buffan työntekijä saa 0,5p normaalipisteen lisäksi.

Pisteitä on tehtävä kevätkaudella (kesäkuun loppuun mennessä) 3-4, kouluttajien 2-3. Jos teet enemmän, jäävät ylimääräiset "pistepankkiin". Niillä ei voi kuitata syyskauden pisteitä, mutta vuoden lopussa kokonaismäärän ylittäessä 10 talkoopistettä, 10 yli menevät korvataan TSAUn kisalahjakortteina.

Voit tehdä pisteitä myös toiselle, jolloin se on merkittävä työntekijälistoihin ennen kisoja esim. Maija Meikäläinen (pisteet Teppo Teikäläinen). Myös kaverin saa halutessaan tuoda tuoda talkoisiin, ei siis tarvitse olla tsaulainen. Joulukuussa on mahdollista tehdä pistevaihtoja koko kuukauden ajan.

Talkoilla varmistetaan seuran toiminnan pyörintä ja tehtävien töiden tasaisempi jakautuminen jäsenistön kesken. Keräämällä talkoopisteet varmistat harjoitteluoikeuden seuraavalle kaudelle. Johtokunnalla on siis oikeus evätä harjoitteluoikeus, mikäli talkoopisteet ovat keräämättä.